Õigekirjaoskuse kujundamine. Täishäälik ja sulghäälik veaohtlike häälikutena


Õpetaja Hene Binsol, Tartu Hiie Kool

Õppeaine: Kõneravi
Käsitletav teema ja klass: Õigekirjaoskuse kujundamine. Täishäälik ja sulghäälik veaohtlike häälikutena; 3. – 5. klass, kirjutamisraskustega õpilased.
Selgitus: Lapsed arenevad erinevas tempos ning vajavad nõutavate õpitulemuste saavutamiseks erinevat õppematerjali oskuste kinnistamiseks ning erinevalt aega. Õigeaegne ja piisav abi tagab õpilastele paremad tulemused lugema ja kirjutama õppimisel. Kogemused on näidanud, et õigekirjaoskuste kujundamisel osaoskuste kaupa ja täiendava õppevara kasutamise korral jõuab rohkem õpilasi paremate tulemusteni. Käesoleval juhul on tegemist arvutiklassis toimuva harjutava/kinnistava kõneravi tunniga.
Tunni eesmärk: Harjutada määrama ja muutma sulghäälikute pikkusi toetudes võrdlevale hääldamisele ja veaohtliku koha skeemidele, kasutada saadud oskusi kirjutamisel. Tunni lühikirjeldus: Tunnis kasutatud töövõtete järjestus tuleneb kirjutamistoimingu psühholoogilisest struktuurist ja selle kujundamiseks vajalikest osaoskustest ning on alljärgnev:
• sõnatulpade lugemine;
• häälikurühmade tundmine;
• veaohtlike häälikute määramine;
• häälikupikkuste muutmine ja määramine (pilt);
• häälikupikkuste muutmine ja määramine (heli);
• häälikupikkuste muutmine ja määramine (skeem);
• tähemärkide valik;
• ettevalmistus enesekontrolliks – häälduse ja kirjapildi vastavus;
• ettevalmistus enesekontrolliks – tähenduseta/ tähendusega sõnade leidmine;
• lünkharjutus;
• korrektuurharjutus;
• harjutav etteütlus.
Tunnis suunatakse õpilasi kasutama erinevaid abivõimalusi ning vale vastuse korral analüüsima oma vigu. Enne ülesande sooritamist (kirjutamist) võib õpilane kasutada näit- ja materialiseerimisvahendeid (seinatabelid ja jaotusmaterjalid), mis suunavad ja reguleerivad tema tegevust (on väliseks orientiiriks). Tunni teises pooles kasutatakse arvutiprogrammiga eXe koostatud samateemalist õppevara. Vajaduste ilmnemisel on seal hea võimalus õpematerjali omandamist individualiseerida, diferentseerida tööd õpilaste kaupa ja saada tagasisidet laste oskustest. Harjutusi arvutis sooritades saab kuulata sõnu või fraase korduvalt, vajadusel lause kirjutamise katkestada ja kuulata materjali jällegi uuesti ning alles siis jätkata tööd. Väga head võimalused avanevad seal enesekontrollioskuste kujundamiseks, sest pärast igale küsimusele vastamist saab õpilane teada, kas ta vastas õigesti või mitte. Pidev tagasiside on tähtis eelkõige õpilasele endale.
Oodatavad tulemused: Võimalikult veatu õigekirjaoskuse kujunemine.

No comments: