Elu Eestis vanal ajal


Õpetaja Kersti Tillo, Tartu Hiie Kool

Storyline-meetod on aktiivõppe meetod õppematerjali kinnistamiseks, eneseväljendusoskuse arendamiseks ja õppeainete integreerimiseks.
Meetod võimaldab leida tegevust igale õpilasele vastavalt tema võimetele ja aktiivsusele.
Eesmärk: arendada õpilaste üldisi õpioskusi ja individuaalseid võimeid. Tegevuse kirjeldus: eelnevalt on toimunud õppekäik; teema andmine ja seostamine õppekäiguga (kuulamine, jutustamine); raamistiku kujundamine (sõnavara laiendamine, kirjutamine, jutustamine); info otsimine ja teema täpsustamine (käik raamatukokku, lugemine); võtmeküsimuste andmine jutustamiseks; tegelaste valik ja sündmustiku planeerimine; tegelaskujude ja mänguplatsi meisterdamine; tegelaskujude tutvustamine (jutustamine); grupitöö esitlemine. Oodatavad tulemused: arendada kuulamise, vaatlemise, reprodutseerimise, küsimise, planeerimise, otsuste tegemise, katsetamise, üksi ja grupis tegutsemise oskusi.

No comments: