Pärilikkus


Õpetaja Kristel Mäekask, Tallinna Lilleküla Gümnaasium
Tunni eesmärk: Lähtudes konstruktivismist tutvustada õpilastele enamlevinud haigusi ning kinnistada mõisteid pärilik, mittepärilik ja päriliku eelsoodumusega haigus.
Tunni lühikirjeldus:
Õpilased jagavad ennast paarideks ja õpetaja jagab igale paarile erineva haiguse. Õpilastel on võimalus kasutada infoallikana internetti (juhul kui see võimalus puudub on võimalik kasutada ka teisi infoallikaid). Õpilased otsivad 15. minuti jooksul haiguse tekkepõhjuste, tunnuste, ennetamise ja ravi kohta infot. Õpilased esitavad klassile lühikokkuvõtte valitud haiguse tekkepõhjuste, tunnuste, ennetamise ja ravi kohta. Kaasõpilased kuulavad ning püüavad järeldada ettekande põhjal millisesse rühma haigus võiks kuuluda, kas pärilike, mittepärilike või päriliku eelsoodumusega haiguste hulka. Tunni lõpus annavad õpilased teada milised haigused millistesse rühmadesse kuulusid.
Oodatavad tulemused:
Õpilased teavad millised haigused on pärilikud, mittepärilikud ja millised päriliku eelsoodumusega. Õpilased oskavad kirjeldada enamlevinud pärilikke, mittepärilikke ja päriliku eelsoodumusega haigusi. Õpilased oskavad leida vajalikku infot kasutades enamlevinud interneti otsingumootoreid. Õpilased oskavad eristada olulist infot vähemolulisest ning jagada infot klassiga. Õpilased oskavad esineda ja kuulata kaas��pilasi. Õpilased oskavad luua seoseid varemõpitu ja tunnis kuulatud info põhjal ning teha järeldusi.

No comments: