Meie linna parkLinnapark meie elus from Maidu Varik on Vimeo.
Õpetaja Sirje Kereme, Kuressaare Gümnaasium

Eellugu...5. ja 6. klassis on nende klassidega igal veerandil tehtud üks projekt. Järk-järgult on tulnud kogemused ning mitmedki selle aasta projektid on pakkunud huvitavat täiendust rutiinsele raamatust-töövihikust õppimisele.
Eesmärgid: projekt- ja õuesõppe meetodite kasutamine õppetöö mitmekesistamiseks; keskkonnasõbraliku ja oma kodukohta väärtustava noore kujundamine.
Teema- "Meie linna park": selle õppeaasta viimane ning võiks öelda ka lõpuprojekt, milles õpetaja suunamist oli väga vähe.
Projekti kirjeldus:
1. Arutasime õpilastega, millist osa täidab linnapark meie elus?
1) inimeste tervisele
2) keskkonnale
3) majandusele
4) loomadele ja taimedele.
Tunni lõpuks ning arutluse tulemusena võisime öelda- PARK ON MEIE LINNA ELUSAM OSA.
Käesolevast motost saigi alguse antud projekt. Grupid moodustati vaba loenduse alusel- seega pidid õpilased leppima töötamisega rühmas, kus olidmitte ainult nende sõbrad. Ainega mindi edasi, aga järgnevaks tunniks pidid grupid välja mõtlema idee, millise rühmatöö nad antud teema kohta (Park on meie linna elusam osa)välja pakuvad.
2. Projektiideede tutvustus.
Ideesid tutvustati klassile, vastati kuulajate küsimustele ja tehti ettepanekuid projektide täiendamiseks ning õpetajale anti ideeleht, millel olid kõigi grupiliikmete allkirjad.
3. Projektide esitlemine.
Möödus kaks nädalat ning kätte jõudis projektide tutvustamise päev. Esitlused toimusid arvutiklassis, näidati nii slaidiettekandeid, omavalmistatud ajalehti, postereid kui ka videoklippe. Saadi teada palju huvitavat ning vastati ka õpetaja-poolsetele küsimustele.Klass osales aktiivselt ka rühmatööde hindamisel- avaldati arvamust; toodi välja nii positiivseid jooni, kui ka negatiivseid.
4. Maastikumäng
Projekti tegevuse lõpetas maastikumäng Kuressaare linna pargis, selle koostajateks ja läbiviijateks olid õpilased ise. Mäng pakkus õpilastele palju põnevat avastamist ning ka meeleolukat tegevust.
Tulemused: toimus õuesõpe, mille käigus kinnistusid projekti käigus saadud teadmised.
Pädevused: ainealane- õpiti tundma mitmesuguseid rohttaimi, samblikke, puid.
Käitumine looduses, inimese ning loodusevaheliste seoste toomine. Püüti püstitada ning ka lahendada probleeme. Arendati suhtlust, arvutialast pädevust.
Toimus ainetevaheline integratsioon : arvuti, loodusõpetus, kunst, kultuur, ajalugu, võõrkeel/ladina/jne
Kõigil õpilastel suurenes oma linna kodanikuks olemise tunne.

No comments: