Kauplus


Õpetaja Renata Laas, Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium
Tunni eesmärk: Kinnistada õpitut teemal «Kauplus»
Tunni lühikirjeldus: Kordame tegusõnu käima, minema, toiduaineid,
koostame lauseid.

Oodatavad tulemused: õpilased peaksid oskama kasutada toiduainete
nimetusi käändes (nii ainsuses kui ka mitmuses), kohakäändeid,
omadussõna koos nimisõnaga ja da-infinitiivi ning käskivat kõneviisi.

No comments: